1. pražská konference
věnovaná odkazu
otto fenichela

strach z cizího
Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“

23. – 25. 10. 2015

Pražská konference
Grab to drag

pátek 23.10.

sobota 24.10.

neděle 25.10.

09:00 - 10:30
Panel 3: Zkušenost “uncanny”- klinický panelPrezentující: Y. Stein, M. Šebek, Diskutující: E. Dubská Papiasvili, Moderátor: L. Březinová
10:30 - 11:00
Káva
11:00 - 12:30
Diskuzní skupiny
9:30 - 11:00
Panel 6: Antisemitismus a xenofobie dnesPrezentující: E. Brainin, S. Teicher, E. Rolnik, Diskutující: J. Fištejn, Moderátor: M. Mahler
11:00 - 11:30
Káva
11:30 - 12:30
Panel 7Diskuze a závěrečné slovo

12:00 - 14:00
Registrace
14:00 - 14:50
UvítáníD.Herman - ministr kultury ČR, J.Pehe - rektor NYUP, M.Mahler - president ČPS
14:50 - 16:30
Panel 1: AntisemitismusO. Fenichel: O Antisemitismu (čte J. Dodds), Copyright © 1940 The Johns Hopkins University Press. Otto Fenichel’s article, “Psychoanalysis of Antisemitism,” was first published in American Imago 1:2 (1940), 24-39. Read with permission by Johns Hopkins University Press. Prezentující: W. Bohleber, Diskutující: I. Kogan, Moderátor: M. Šebek
16:30 - 17:00
Káva
12:30 - 13:30
Pauza na oběd
13:30 - 15:00
Panel 4: Psychický domov, bezdomovectvíPrezentující: R. Kennedy, S. Varvin, Diskutující: V. Mikota, Moderátor: D. Holub
15:00 - 15:30
Káva
15:30 - 17:00
Panel 5: Trpící cizinec - Hlas druhého člověkaPrezentující: J. Sokol, J. Jakubů, Diskutující: J. Fulka, Moderátor: L. Vrba

17:00 - 18:30
Panel 2: Bezmocnost, zkušenost “uncanny”Prezentující: H. Faimberg, A. Hoffer, Diskutující: A. Harris, Moderátor: V. Probstová
18:30 - 19:00
Káva
19:00 - 20:00
Osobnost Otto Fenichela a jeho význam pro PrahuPrezentující: E. Mühlleitner
20:00
Koncert české klasické hudby s ochutnávkou moravského vína a občerstvením
17:30 - 18:30
Diskuzní skupiny

přednášející

Werner Bohleber

(Německo)

Elisabeth Brainin

(Rakousko)

Eva Dubská Papiasvili

(USA)

Haydée Faimberg

(Francie)

Josef Fulka

(Česká republika)

Adrienne Harris

(USA)

Franziska Henningsen In Memoriam

(Německo)

Axel Hoffer

(USA)

Jiří Jakubů

(Česká republika)

Roger Kennedy

(Velká Británie)

Ilany Kogan

(Izrael)

Martin Mahler

(Česká republika)

Václav Mikota

(Česká republika)

Elke Mühlleitner

(Německo)

Eran Rolnik

(Izrael)

Jan Sokol

(Česká republika)

Yehoyakim Stein

(Izrael)

Michael Šebek

(Česká republika)

Samy Teicher

(Rakousko)

Sverre Varvin

(Norsko)

Jefim Fištejn

(Česká republika)

Jiří Pehe

(Česká republika)

 • Pátek 23.10.

 • Panel 1: Antisemitismus

Werner Bohleber

Dr. phil, psychoanalyst in private practice in Frankfurt. Training and Supervising Analyst, former President of the German Psychoanalytical Association (DPV). Editor of the German psychoanalytic journal Psyche. Author of several books and numerous articles. His last book: “Destructiveness, intersubjectivity, and trauma. The identity crisis of modern psychoanalysis”. London (Karnac) 2010. It is published also in German (2012) and in Italian (2012). Recipient of the Mary S. Sigourney Award 2007.

Dr. phil, psychoanalytik v privátní praxi ve Frankfurtu. Tréninkový a supervizní analytik, bývalý prezident Německé psychoanalytické společnosti (DPV). Editor německého psychoanalytického časopisu Psyche. Autor několika knih a řady článků. Jeho poslední knihou je: „Destruktivita, intersubjektivita a trauma. Krize identity moderní psychoanalýzy“. London (Karnac) 2010, která vyšla rovněž v němčině (2012) a v italštině (2012). V roce 2007 obdržel ocenění Mary S. Sigourney Award.

 • Neděle 25.10.

 • Panel 6: Antisemitismus a xenofobie dnes

Elisabeth Brainin

Lives and works in Vienna. She is a psychiatrist, psychoanalyst, child analyst in private practice, and a training analyst with the WPV/IPA. Until 2002 she was the medical director of the Child Guidance Clinics in Vienna. She has contributed to publications on child analysis, trauma, anti-Semitism, history of psychoanalysis, and the after-effects of persecution. She is on the editorial board of the journal Kinderanalyse and is a member of SEPEA.

Žije a pracuje ve Vídni. Působí jako psychiatryně, psychoanalytička, dětská analytička se soukromou praxí a tréninková analytička WPA/IPA. Do roku 2002 pracovala jako vedoucí lékařka vídeňského poradenského institutu pro děti. Je spoluautorkou publikací věnovaných traumatu, antisemitismu, dějinám psychoanalýzy a následkům perzekuce. Je členkou redakční rady časopisu Kinderanalyse a členkou SEPEA.

 • Sobota 24.10.

 • Panel 3: Zkušenost “uncanny”- klinický panel

Eva Dubská Papiasvili

Co- Chair for North America (USA, Canada, Japan), IPA Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis Task Force. Senior Clinical Faculty and Supervisor, Doctoral Program of Clinical Psychology, Columbia University in New York. Training, Teaching and Supervising Analyst of several New York Psychoanalytic Institutes, e.g ORI and IPPS. Editorial Board Member of the International Journal of Group Psychotherapy, Guest Editor and Editorial Reader for the International Forum for Psychoanalysis; Guest Editor for the Psychoanalytic Inquiry. Author of more than 30 book chapters and journal articles, covering wide range of topics of psychoanalysis and interdisciplinary studies in psychohistory, group psychology and art. Member, APsaA, IPA, Honorary Member, CPS.

Spolupředsedkyně pro Severní Ameriku (USA, Kanada, Japonsko)/ hlavní severoamerický redaktor IPA Psychoanalytické encyklopedie. Docentka a supervizorka v doktorských studiích v klinické psychologie na Kolumbijské Universitě. Treningová a supervizní analytička Newyorského psychoanalytického institutu, Postgraduálníhi institutu psychoanalytické společnosti (IPPS) a Institutu objektních vztahů (ORI) v New Yorku. Členka redakční rady International Journal of Group Psychotherapy, mimořádná redaktorka v International Forum of Psychoanalysis a Psychoanalytic Inquiry.Autorka více než 30 odborných psychoanalytických a interdisciplinárních článků, studií a kapitol v psychoanalytických a interdisciplinarních časopisech a knihách. Členka Americké Psychoanalytické Asociace, IPA a čestná členka České psychoanalytické společnosti.

 • Pátek 23.10.

 • Panel 2: Bezmocnost, zkušenost “uncanny”

Haydée Faimberg

Training and Supervising analyst of the Société psychoanalytique de Paris and the Asociación Psichoanalitica Argentina, and a former vice-president of the IPA. She is in a private practise in Paris.Using a concept she initially coined for listening in the session, she crreated what came to be called the Haydée Faimberg "listening to listening" method for clinical group discussions. A recipient of the Haskell Norman Award in 2005 and the Sigourney Award in 2013, she has written on transmission of trauma between generations, the psychic consequences of Nazism in psychoanalytic patients, Lewis Carroll and Italo Calvino, and is a contributing author to fifteen books, her best-known book is Tlescoping of Generation: Listening to the Narcistic Links between Generations (Routledge,2005). Her texts have been translated to Czech (Narcistický rodič a střet mezi generacemi, Psychoanalytické nakladadatelství.2001). As a member of the Liaison IPA Committee Dr.Faimberg  contributed substantially to the development of the Czech Psychoanalytic Society. She is Honorary Member of the Czech Psychoanalytic Society.

Tréninková a supervizní analytička Pařížské psychoanalytické společnosti a Argentinské psychoanalytické asociace, v minulosti zastávala post vicepresidentky IPA (Mezinárodní psychoanalytická asociace). Pracuje v soukromé praxi v Paříži. Za pomoci konceptu, původně nazývaného "naslouchání v hodině" rozvinula metodu označovanou jako „naslouchání naslouchání“, využívanou při klinických diskusích ve skupinách. Stala se nositelkou ocenění Haskell Norman Award (2005) a Mary S. Sigourney Award (2013),  ve svých pracech se zabývala přenosem traumatu mezi generacemi, psychickými důsledky nacismu pro psychoanalytické pacienty, Lewis Carrollem a Italem Calvinem. Přispěla jako autorka do 15 knih - její nejznámější knihou je Telescoping of Generation: Listening to the Narcistic Links between Generations (Routledge, 2005). Její texty byly přeloženy do češtiny (Narcistický rodič a střet mezi generacemi, Psychoanalytické nakladatelství.2001). Jako členka Výboru IPA pro spolupráci /Liaison IPA Committee/ přispěla Dr.Faimberg významně k rozvoji České psychoanalytické společnosti, jejíž je čestnou členkou.

 • Sobota 24.10.

 • Panel 5: Trpící cizinec - Hlas druhého člověka

Josef Fulka

Philosopher and translator. He teaches at the Faculty of Humanities of Charles University and works as a researcher at the Czech Academy of Sciences. He translates from English and French. His area of interest is contemporary philosophy, theory of psychoanalysis and literary theory.

Filosof a překladatel. Vyučuje na Fakultě humanitních studií UK a působí na Filosofickém ústavu AV ČR. Překládá z francouzštiny a angličtiny, zabývá se současnou filosofií, teorií psychoanalýzy a literární vědou.

 • Pátek 23.10.

 • Panel 2: Bezmocnost, zkušenost “uncanny”

Adrienne Harris

Supervising analyst at the New York University Postdoctoral Program in Psychoanalysis and Psychotherapy, and at the Psychoanalytic Institute of Northern California. She is the author of Gender as Soft Assembly (2005) and with Steven Botticell the coeditor of First Do Not Harm: the Paradoxical Encounters of Psychoanalysis,Warmaking,and Resistance (Routledge, 2010). She and Lewis Aron edit the Routledge Relational Book Series, including most recently Innovation and Expansion (2005) abd Evolution of Process (2011). In 2015 she published The Legacy of Sandor Ferenczi: From Ghost to Ancestor, coedited with Steven Kuchuck.  With Lew Aron and Jeremy Safron, she opened the Sandor Ferenczi Center at the New School University, a center devoted to the work and reputation of Sandor Ferenczi and of the revival of psychoanalytic work in Central Europe.

Supervizní analytička v postdoktorandském studijním programu pro psychoanalýzu a psychoterapii na Newyorské univerzitě a v Psychoanalytickém institutu v Severní Karolíně. Je autorkou knihy Gender as Soft Assembly (2005) a spolu se Stevenem Botticellem koeditorkou knihy First Do Not Harm: the Paradoxical Encounters of Psychoanalysis, Warmaking, and Resistance (Routledge, 2010). Spolu s Lewisem Aronem editovala the Routledge Relational Book Series, včetně nedávno vydaných Innovation and Expansion (2005) a Evolution of Process (2011). V roce 2015 vydala publikaci The Legacy of Sandor Ferenczi: From Ghost to Ancestor, koeditovanou Stevenem Kuchuckem. Spolu s L. Aronem a J. Safronem založila Centrum Sandora Ferencziho na New School University, věnující se jeho dílu a osobě a znovuoživení psychoanalýzy ve Střední Evropě.

Franziska Henningsen In Memoriam

ČPS IPA a organizační výbor 1. Pražské konference věnované odkazu Otto Fenichela s hlubokou lítostí oznamuje, že 3.2.2015 zemřela Franziska Henningsen, tréninková analytička DPV, členka Institutu Karla Abrahama v Berlíně. Dr.Henningsen byla členkou programového výboru 48. mezinárodního psychoanalytického kongresu v Praze 2013, kde jsme měli možnost s ní úzce spolupracovat a poznat ji jako člověka skromného, pracovitého a noblesního. Její odchod je výraznou ztrátou pro evropskou psychoanalýzu, odešla na vrcholu svých tvůrčích sil, které zúročila i v nedávno vydané monografii „Psychoanalysen mit traumatisierten Patienten: Trennung, Krankheit, Gewalt von Henningsen Gebundene Ausgabe, 2012. Dr. Henningsen s radostí přijala možnost být aktivním účastníkem organizované 1. Pražské konference věnované odkazu Otto Fenichela v říjnu 2015. Zákeřná nemoc, bohužel, zcela změnila vše, co jsme společně plánovali, a na co jsme se společně těšili. Ztráta vážené a milé kolegyně nás velmi zasáhla. V našich srdcích zůstane jako dobrý člověk s velkou a upřímnou sympatií k české psychoanalýze.

 • Pátek 23.10.

 • Panel 2: Bezmocnost, zkušenost “uncanny”

Axel Hoffer

Training and Supervising Analyst at the Boston Psychoanalytic Society and Institute (BPSI) and Associate Professor of Psychiatry (part-time) at the Harvard Medical School. He has served on the Editorial Board of the Journal of the American Psychoanalytic Association and has lectured and supervised in the United States, Europe, Eastern Europe, Russia and Israel. Born in Bohemia, in the German-speaking part of Czechoslovakia, German is Dr. Hoffer’s mother-tongue. He has published internationally on his long-standing interests in the theory behind analytic technique and on the nature of the analytic relationship. He has been particularly interested in psychoanalytic neutrality, the changing role of free association in contemporary psychoanalysis and the affect of helplessness. In 1985 he was awarded the Journal Prize of the Journal of the American Psychoanalytic Association for his paper, “Toward a definition of psychoanalytic neutrality.” Dr. Hoffer and his brother Peter, a Professor of German in Philadelphia, translated Freud’s lost Twelfth Metapsychological paper, Overview of the Transference Neuroses. A draft of that paper was found in an old trunk containing letters from Freud to Ferenczi. That draft and a few of their letters were then published as a monograph entitled, A Phylogenetic Fantasy. Fascinated by their letters, Dr. Hoffer also began writing about the relevance to contemporary psychoanalytic debates of the Freud-Ferenczi controversy. Included in his publications is the Introduction to Volume II of the three-volume Correspondence of Sigmund Freud and Sándor Ferenczi, published in 1996 by Harvard University Press. More recently, he has chaired three panels on the topic of free association at meetings of the American Psychoanalytic Association in Philadelphia, the International Psychoanalytic Association in New Orleans and at the International Psychoanalytic Association in Berlin. For over sixteen years, he has also co-chaired, with Salman Akhtar, M.D., an on-going clinical study group at the annual meetings of the American Psychoanalytic Association called “Disruptions, dilemmas and difficult decisions – psychoanalytic theory and practice.” His interest in free association and evenly-suspended attention has led him to an interest over the past two years in meditation and Buddhism. His question is whether the vicissitudes of attention in the mind are similar for analyst and meditator. He is interested in the potential for mutual benefit from the integration of aspects of psychoanalysis and meditation. In addition to over forty years of clinical experience as a psychiatrist and psychoanalyst, because of his fluency in German, he has also conducted psychiatric evaluations for nearly one hundred patients who suffered massive trauma in the Nazi concentration camps.

Tréninkový a supervizní analytik Boston Psychoanalytic Society and Institute (BPSI) a asociovaný profesor psychiatrie na Harvard Medical School. Působí v ediční radě Journal of the American Psychoanalytic Association a přednáší a poskytuje supervize ve Spojených státech, Evropě, Východní Evropě, Rusku a v Izraeli. Narodil se v Čechách, v německy mluvící části Československa, a němčina je jeho mateřský jazyk. V mezinárodním kontextu publikuje práce vycházející z jeho dlouholetého zájmu o teorii psychoanalytické techniky a o povaze analytického vztahu. Především se zajímá o psychoanalytickou neutralitu, měnící se roli volné asociace v současné psychoanalýze a o prožitky bezmocnosti. V roce 1985 byl vyznamenán cenou časopisu Journal of the American Psychoanalytic Association za článek “Toward a definition of psychoanalytic neutrality.” Dr. Hoffer se svým bratrem Peterem, který je profesorem Němčiny ve Filadelfii, přeložili Freudův ztracený dvanáctý článek k Metapsychologii, Overview of the Transference Neuroses. Pracovní verze článku byla nalezena ve starém kufru, ve kterém byly dopisy Freuda Ferenczimu. Samotná pracovní verze a několik dopisů bylo následně publikováno v monografii s názvem A Phylogenetic Fantasy. Dr. Hoffer byl fascinován dopisy Freuda a Ferencziho a začal psát o významu kontroverze Freuda a Ferencziho pro současné psychoanalytické diskuse. Do jeho publikací patří Úvod do II. svazku třísvazkové Correspondence of Sigmund Freud and Sándor Ferenczi, publikované v roce 1996 v Harvard University Press. Nedávno předsedal třem panelům s tématem volné asociace na setkání American Psychoanalytic Association ve Filadelfii, na setkání International Psychoanalytic Association v New Orleans a v Berlíně. Více než šestnáct let také předsedá, spolu se Salmanem Akhtarem, pokračující klinické studijní skupině na výročních setkáních American Psychoanalytic Association nazvané “Disruptions, dilemmas and difficult decisions – psychoanalytic theory and practice.” Jeho zájem o volné asociace a volně zavěšenou pozornost ho vedly k zájmu o meditaci a budhismus. Klade si otázku, zda jsou osudy pozornosti u psychoanalytika a meditujícího podobné. Zajímá ho integrace psychoanalýzy a meditace a jejich vzájemný přínos. V letošním roce mu vyšla v nakladatelství Karnac Books monografie: Freud and the Buddha. Díky své znalosti němčiny vedl psychiatrická šetření více jak sto pacientů, kteří utrpěli masivní trauma v nacistických koncentračních táborech. Je čestným členem České psychoanalytické společnosti.

 • Sobota 24.10.

 • Panel 5: Trpící cizinec - Hlas druhého člověka

Jiří Jakubů

Clinical psychologist, psychotherapist and candidate of the Czech Psychoanalytic Society. Runs a private practice, lectures on clinical psychology and psychodynamic psychoterapy at the Prague University of Psychosocial studies, externally teaches also at the Faculty of Philosophy at the Charles University. Active as a training psychoterapist and a lecturer in psychodynamic group training, on editorial boards of the Psychoterapie and Revue psychoanalytická psychoterapie magazines.

Klinický psycholog, psychoterapeut a kandidát České psychoanalytické společnosti. Působí v privátní praxi, vyučuje klinickou psychologii a psychodynamickou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, externě vyučuje též na FF UK. Působí jako výcvikový psychoterapeut a lektor v psychodynamických skupinových výcvicích, v redakčních radách časopisů Psychoterapie a Revue psychoanalytická psychoterapie.

 • Sobota 24.10.

 • Panel 4: Psychický domov, bezdomovectví

Roger Kennedy

Training and Supervising analyst of the British Psychoanalytical Society and a Past President. He was a Consultant Family Psychiatrist in charge of the Family Unt of the Cassel Hospital for thirty years. He now works as a private Child Psychiatrist and is Chair of The Child and Family Practice in London. He has written a number of books, including The Many Voices of Psychoanalysis (New Library, 2007), The Elusive Human Subject (Free Associations, 1998) and The Psychic Home: psychoanalysis, consciousness and the human soul (Routledge, 2014). He has also written a book of short stories, Couch Tales (Karnac, 2009). He currently chairs the Sponsoring Committee for the Moscow Group of Psychoanalysts for the IP.

Tréninkový a supervizní analytik Britské psychoanalytické společnosti, jejímž byl dříve prezidentem. Třicet let vedl jako specializovaný rodinný psychiatr (Consultant Family Psychiatrist) oddělení pro rodiny ve specializovaném zařízení Cassel Hospital. V současnosti působí jako privátní dětský psychiatr a vede praxi pro děti a rodiny v Londýně. Napsal celou řadu publikací, například The Many Voices of Psychoanalysis (New Library, 2007), The Elusive Human Subject (Free Associations, 1998) a The Psychic Home: psychoanalysis, consciousness and the human soul (Routledge, 2014). Také napsal knihu krátkých povídek Couch Tales (Karnac, 2009).  Předsedá Výboru pro Moskevskou psychoanalytickou společnost v rámci Mezinárodní psychoanalytické společnosti IPA (Sponsoring Committee).

 • Pátek 23.10.

 • Panel 1: Antisemitismus

Ilany Kogan

Training Analyst at the Israel Psychoanalytic Society. One of the founders of Generatia,  the Psychotherapy Centre for the Child and Adolescent, Bucharest, Romania.   Has been for  many years supervisor of  IPA Study Group, Istanbul, Turkey.  Worked as supervisor in various places in Germany;  currently supervisor of candidates and members of MAP, Munich, and AAF Aachen, Germany.   For many years worked extensively with Holocaust survivors’ offspring, and published extensively on this topic. She was awarded the Elise M. Hayman Award for the study of the Holocaust and Genocide. Author of The Cry of Mute Children, London & New York: Free Association Books (1995); Escape from Selfhood, London: IPA Publications (2007);  The Struggle Against Mourning, Maryland: Rowman & Littlefield, (2007); The Canvas of Change:  Analysis through the Prism of Creativity, Karnac (2012).

Tréninková analytička Izraelské psychoanalytické společnosti.  Je jedním ze zakladatelů Generatia, psychoterapeutického centra pro děti a mládež v Bukurešti. Po mnoho let byla supervizorou turecké studijní skupiny IPA v Istanbulu. Jako supervizorka také působila na různých místech v Německu: v současné době jako supervizorka pro kandidáty institutů MAP v Mnichově a AAF v Cáchách. Mnoho let intenzivně pracovala s potomky osob, přeživších holocaust a hojně na toto téma publikovala. Byla oceněna Elise M. Hayman Award za přínos pro studium holocaustu a genocidy. Je autorkou těchto publikací: The Cry of Mute Children, London & New York: Free Association Books (1995); Escape from Selfhood, London: IPA Publications (2007);  The Struggle Against Mourning, Maryland: Rowman & Littlefield, (2007); The Canvas of Change:  Analysis through the Prism of Creativity, Karnac (2012).

 • Pátek 23.10.

 • Neděle 25.10.

 • Uvítání
 • Panel 6: Antisemitismus a xenofobie dnes

Martin Mahler

President of the Czech Psychoanalytic Society (IPA), training and supervising analyst, chair of the Rafael Institute in Prague, teacher in the Palacký University in Olomouc.

Prezident České psychoanalytické společnosti (IPA), tréninkový a supervizní analytik, předseda Rafael institutu v Praze, učitel na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 • Sobota 24.10.

 • Panel 4: Psychický domov, bezdomovectví

Václav Mikota

Training and Supervising analyst of the Czech Psychoanalytic Society, practicing individual and group processes, Head of Psychotherapy Department in the Institute of Postgraduate Medical Education in Prague. He chaired the University Psychiatric Department between 1990 – 1994. Member of the former Sponsoring Committee of the Croatian Study Group (now Provisional Society). Since 2000 worked as the training analyst, supervisor and lecturer for the East European Psychoanalytic Institute Han Groen-Prakken.

Od roku 1980 (ještě v podzemním Českém psychoanalytickém institutu) působil jako výcvikový a supervizní analytik a terapeut skupinových analys. Je emeritním přednostou Psychiatrické kliniky UK v Plzni, kde pracoval v letech 1990 – 1994. Od té doby v soukromé psychoanalytické praxi a ve funkci vedoucího Subkatedry psychoterapie Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů. V letech 2004 – 2013 byl členem Sponsoring Committee chorvatské psychoanalytické Study Group. Od roku 2000 působí též jako výcvikový analytik, supervizor a lektor Východoevropského psychoanalytického institutu Han Groen-Prakken.

 • Pátek 23.10.

 • Osobnost Otto Fenichela a jeho význam pro Prahu

Elke Mühlleitner

She received her academic degrees from the universities Vienna and Klagenfurt in Austria, as well as from the New School for Social Research in New York. She studied psychology and social sciences and has specialized in the historiography of psychoanalysis and psychotherapy. After clinical training she established in her own psychotherapeutic practice in Giessen. In 1992 her >Biographical Dictionary of Psychoanalysis. The members of the Wednesday Psychological Society and Vienna Psychoanalytic Society from 1902 until 1938< was published with Edition Diskord. She co-edited Otto Fenichels >119 Circular letters< in 1998 with Stroemfeld Verlag, and a book about Edith Jacobson in 2005 with Psychosozial and Otto Fenichels Technical Papers. In 2008 her biography about Otto Fenichel was published with Zsolnay/Vienna. Her recent research dealt with the history of extreme traumatization and torture and was part of an interdisciplinary research project with the medical faculty in Giessen. She lives and works in Giessen, Germany.

Absolvovala univerzitní studia ve Vídni, Klagenfurtu a na New School for Social Research v New Yorku. Vystudovala psychologii a sociální vědy a specializovala se na historiografii psychoanalýzy a psychoterapie. Po absolvování klinické přípravy otevřela svou vlastní psychoterapeutickou praxi v Giessenu. V roce 1992 vydala u Editon Diskord “Biographical Dictionary of Psychoanalytic Society from 1902 until 1938”. V roce 1998 koeditovala 119 Circular letters” Otto Fenichela u Stroemfeld Verlag. V roce 2005 také vydala práci o Edith Jacobsonové a Psychosociální a technické spisy O. Fenichela. V roce 2008 byla její biografie o O. Fenichelovi publikována v nakladatelství Zsolnay/Vienna. Její nedávný práce se věnuje zkoumání historie extrémní traumatizace a mučení a byla součástí interdisciplinárního výzkumného projektu ve spolupráci s lékařskou fakultou v Giessenu. Žije a pracuje v německém Giessenu.

 • Neděle 25.10.

 • Panel 6: Antisemitismus a xenofobie dnes

Eran J. Rolnik

Psychoanalyst, psychiatrist and historian. He is an adjunct associate professor in the Faculty of the Humanities and in the Post-Graduate Training Program in Psychotherapy of the Faculty of Medicine at Tel-Aviv University. He is a training-and supervising analyst of the Israel Psychoanalytic Society and the International Psychoanalytic Association (IPA) and on the faculty of Max Eitingon Institute for Psychoanalysis in Jerusalem. He published many journal papers, essays, book chapters and book reviews on historical, clinical, conceptual and cultural-critical issues. He translated from German, edited and wrote introductory essays to several volumes of Freud♙s essays. His book Freud in Zion: Psychoanalysis and the Making of Modern Jewish Identity (Karnac:London 2012) was nominated for the Gradiva Award for Best Psychoanalytic Book and has been translated into several languages. Dr. Rolnik is known in Israel for his commitment to sensitising the general public to the value of transposing psychoanalytic thinking onto daily social and political reality. His articles on these subjects appear in the Haaretz Daily Newspaper.

Psychoanalytik, psychiatr a historik. Působí jako mimořádný profesor na fakultě humanitních věd a v postgraduálním výcvikovém programu v psychoterapii na lékařské fakultě telavivské university. Je tréninkovým a supervizím analytikem v izraelské Psychoanalytické asociaci (IPA) a v Institutu Maxe Eitingona pro psychoanalýzu v Jeruzalémě. Publikoval mnoho odborných časopiseckých článků, esejů a knižních recenzí. Je spoluautorem řady knih věnovaných historickým, klinickým, konceptuálním a kulturně kritickým námětům. Překládá z němčiny. Byl editorem několika svazků Freudových esejů, k nimž napsal i úvodní esej. Jeho kniha Freud na Siónu: Psychoanalýza a utváření moderní židovské identity (Karnac, Londýn 2012) byla nominována na cenu Gradiva Award za nejlepší psychoanalytickou knihu a byla přeložena do několika jazyků. Dr. Rolnik je v Izraeli znám svou snahou o to, přiblížit nejširší veřejnosti psychoanalytické myšlenky i význam, které mají pro každodenní společenskou a politickou realitu. Články na toto téma otiskuje v listu Haaretz Daily Newspaper.

 • Sobota 24.10.

 • Panel 5: Trpící cizinec - Hlas druhého člověka

Jan Sokol

Jan Sokol lectures in philosophical anthropology and ethics at The School of Humanistic studies, Charles University in Prague. In 2008-9 lectured on Ethics and human rights at Harvard university. Studied mathematics, general anthropology and philosophy, translated from various languages and as a former dissident was also involved in politics, on the post of the Education minister in 1998 and in 2003ran as a Czech republic presidential candidate. Among his publications: „Malá filosofie člověka“ (1995), „Čas a rytmus“ (1997), „Filosofická antropologie – Člověk jako osoba“ (2002), „Člověk a náboženství“ (2004), „Moc, peníze a právo“ (2007), „Thinking about ordinary things“ (2013), „Etika, život, instituce“ (2014).

Jan Sokol přednáší filosofickou antropologii a etiku na Fakultě humanitních studií UK v Praze. V roce 2008-9 přednášel o etice a lidských právech na Harvardově univerzitě. Studoval matematiku, obecnou antropologii a filosofii, překládal z různých jazyků a jako bývalý disident působil také v politice, roku 1998 jako ministr školství a roku 2003 jako kandidát na presidenta České republiky. Publikoval zejména: „Malá filosofie člověka“ (1995), „Čas a rytmus“ (1997), „Filosofická antropologie – Člověk jako osoba“ (2002), „Člověk a náboženství“ (2004), „Moc, peníze a právo“ (2007), „Thinking about ordinary things“ (2013), „Etika, život, instituce“ (2014).

 • Sobota 24.10.

 • Panel 3: Zkušenost “uncanny”- klinický panel

Yehoyakim Stein

Yehoyakim Stein has his M.D from the University of Tel Aviv (specialized in psychiatry - university hospital "Hadasah, Jerusalem). He is a member and teaching analyst of the Israel psychoanalytic society, a research fellow of the Freud Center, The Hebrew university, Jerusalem and a lecturer in the Hebrew university, psychological department. Published books - The Flutist from Vienna : on personal responsibility ,Keter Press, 2003, Jerusalem, Hebrew , The Psychoanalysis of Science: the Role of Metaphor, Paraprax, Lacunae and Myth, Sussex University Press, 2005 Fiction books:Vagabonds, Karmel press, Jerusal, 2009, Hebrew, Fuga, Gvanim, press, Jerusam,2010 Hebrew.

Yehoyakim Stein Získal doktorát medicíny z Univerzity v Tel Avivu (psychiatrická specializace na Univerzitní klinice Hadasah v Jeruzalémě). Je členem a tréninkovým analytikem Izraelské psychoanalytické společnosti, vědeckým spolupracovníkem Freudova centra při Hebrejské Univerzitě v Jeruzalém a přednáší psychoanalýzu na katedře psychologie této univerzity. Publikované knihy: The Flutist from Vienna: on personal resposibility.Keter Press, 2003, Jerusalem, Hebrew; The Psychoanalysis of Science: the Role of Metaphor, Paraprax, Lacunae and Myth. Sussex University Press, 2005. Fiction books: Vagabonds. Karmel Press, 2009, Jerusalem, Hebrew; Fuga. Gvanim Press, 2010, Jerusalem, Hebrew.

 • Sobota 24.10.

 • Panel 3: Zkušenost “uncanny”- klinický panel

Michael Šebek

Training and supervising analyst of the Czech Psychoanalytic Society, former President twice elected, former director of the Psychoanalytic Institute of the Czech Psychoanalytical Society, former member of the international board of the journal Psychoanalytic Inquiry (1993 – 2010). Secretary of the IPA President D.Widlocher for Europe - in years 2000-2002. Erikson Scholar of the Erikson Institute of the Austen Riggs Centre in Stockbridge, MA. in 1999. Since 1995 training activities for the Han Groen Prakken Institute for Eastern Europe. Since 2013 member of the Sponsoring Committee of the IPA for the Moscow Group of Psychoanalysts.

Tréninkový a supervizní analytik České psychoanalytické společnosti, v minulosti dvakrát jejím prezidentem, v minulosti opakovaně ředitelem Psychoanalytického institutu ČPS, v letech 1993 až 2010 členem mezinárodního editorského sboru časopisu Psyhoanalytic Inquiry. V letech 2000 - 2002 evropským tajemníkem prezidenta IPA D. Widlochera. V roce 1999 eriksonovským badatelem v Eriksonově institutu v Austen Riggs, MA, USA. Od roku 1995 tréninkové aktivity pro Východoevropský institut Han Groen Prakken. Od roku 2013 člen Sponsorského výboru IPA pro Moskevskou skupinu psychoanalytiků (MGP).

 • Neděle 25.10.

 • Panel 6: Antisemitismus a xenofobie dnes

Samy Teicher

Samy Teicher has a diploma in psychology and is a psychoanalyst and child psychoanalyst, member of the Vienna Psychoanalytic Society (WPV/IPA), training analyst for psychoanalytic psychotherapy (WPA/WPV) and a training group analyst (ÖAGG—Austrian Study Group on Group Therapy) with coaching and supervision in privatepractice in Vienna. He has contributed to publications on trauma andits after-effects, child analysis, anti- Semitism, and the history of psychoanalysis.

Vystudoval psychologii a působí jako psychoanalytik a dětský analytik. Je členem vídeňské Psychoanalytické společnosti (WPV/IPA), tréninkovým analytikem pro psychoanalytickou psychoterapii (WPA/WPV) a analytickou tréninkovou skupinu (ÖAGG – Rakouská studijní skupina skupinové terapie). Ve své vídeňské soukromé praxi nabízí koučování a supervize. Je spoluautorem publikací věnovaných traumatu a jeho následkům, dětské analýze, antisemitismu a historii psychoanalýzy. (Dream and Fantasy in Child Analysis; Editor : Samy Teicher, Editor : Michael Gunter).

 • Sobota 24.10.

 • Panel 4: Psychický domov, bezdomovectví

Sverre Varvin

Training and Supervising analyst at Norwegian Psychoanalytic Society, and Professor at Oslo and Akershus University College for Applied Sciences. Main research areas are:  Traumatisation and treatment of traumatised patients, treatment process, traumatic dreams and psychoanalytic training. Past president of Norwegian Psychoanalytical Society and he has had several positions in IPA (e.g. Vice-president, Board representative, member of research committees). Presently chair of the IPA China Committee.

Tréninkový a supervizní analytik Norské psychoanalytické společnosti, a profesor na Univerzitě pro aplikované vědy v Oslo a Akerhus. K jeho hlavním odborným zájmům patří: Traumatizace a léčba traumatizovaných pacientů, terapeutický proces, traumatické sny a psychoanalytický výcvik. Je bývalým prezidentem Norské psychoanalytické společnosti a zastával některé výkonné pozice v Mezinárodní psychoanalytické společnosti (IPA) (např. viceprezident, zástupce rady, člen výzkumných výborů). V současnosti předsedá výboru IPA pro Čínu.

 • Neděle 25.10.

 • Panel 6: Antisemitismus a xenofobie dnes

Jefim Fištejn

Journalist, essayist and screenwriter – was born in 1946 in Kiew (Ukraine). Studied journalism at the Lomonosov university in Moscow. From 1969 till 1980 lived in Prague. After signing the Charta 77 humain rights declaration he was forced to leave the country and to emmigrate to Austria. Since 1981 worked on various positions with the RFE/RL as an expert on Central and Eastern Europe. Now his position is the Spetial adviser to the President of RFE-RL, Inc. Jefim Fistein is author of numerous esseys, articles and screenplays in Czech, Russian, English and other languages and regular contributor to the Czech Radio and TV.

Publicista, esejista a scénárista. Narodil se roku 1946 v Kyjevě. Vystudoval fakultu žurnalistiky na Lomonosovově univerzitě v Moskvě a filologii na univerzitě ve Vídni. Od roku 1969 do roku 1980 žil v Praze, kde pracoval jako překladatel. Po podpisu Charty 77 byl donucen emigrovat do Vídně. Od roku 1981 do roku 1996 působil jako politický komentátor rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa /Rádio Svoboda (RFE/RL), kde se specializoval především na středoevropskou a východoevropskou oblast .V letech 1996 a 1997 byl šéfredaktorem Lidových novin. V současné době je ředitelem vysílání RFE/RL. Od devadesátých let působí jako externí spolupracovník rozhlasové stanice ČRo6 a ČRo2. Jefim Fištejn je autorem četných politických článků, komentářů a kulturologických esejů v českém, ruském, německém a anglickém tisku, dále autorem několika knih a scénářů k dokumentárním filmům. Vystupuje rovněž na odborných konferencích, diskusích a přednáškách na vysokých školách v České republice i v zahraničí. V roce 1995 získal Jefim Fištejn cenu „Stříbrná křepelka“ Českého literárního fondu.

 • Pátek 23.10.

 • Uvítání

Jiří Pehe

Jiri Pehe is currently Director of New York University in Prague and Global Professor at The Center for European and Mediterranean Studies. He also lectures at the School of Social Sciences of Charles University. From 1997 to 1999 he headed the Political Cabinet of Czech President Vaclav Havel. From 1988 to 1994 Pehe headed the department for Central European Research and Analysis at Radio Free Europe and Radio Liberty in Munich, Germany. Pehe studied law and philosophy at Charles University, earning a doctorate in law. After his emigration to the US in 1981 he studied International Affairs at Columbia University in New York. He is a political commentator and the author of six books on politics as well as three novels. The English translation of his novel Three Faces of an Angel was published in Great Britain and the USA earlier this year.

Jiří Pehe vede New York University v Praze a přednáší na FSV UK. 1997-99 byl ředitelem Politického odboru prezidenta Václava Havla. 1995-97 vedl odbor Výzkumu a analýzy v Open Media Research Institute v Praze, 1988-1994 vedl odbor východoevropské analýzy v RFE/RL v Mnichově. Vystudoval práva na UK a po emigraci do USA v roce 1981 též mezinárodní vztahy na Columbia University v New Yorku. Je politickým komentátorem a autorem šesti knih o úvah politice a tří románů. Jeho román Tři tváře anděla vyšel v anglickém překladu ve Velké Británii a USA tento rok.

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partneři

Ministerstvo kultury ČR Židovské muzeum v Praze New York University Prague